Economia del bé comú

 • Recuperarem el control de la gestió de l’aigua i si no fos possible, incrementarem el control públic i la fiscalització de la gestió.
 • Modificarem el sistema de contractació pública afavorint les empreses amb valors socials, ètics i ambientals.
 • Garantirem unes condicions laborals justes per a totes les persones treballadores de l’Ajuntament i les empreses que subcontracten serveis.
 • Afavorirem la contractació amb les empreses que donin feina a joves i aturats de llarga durada i a persones amb més de 50 anys.
 • Introduirem clàusules en els concursos públics d’obres i serveis perquè les empreses o cooperatives incloguin mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Promourem la realització d’una auditoria pública dels comptes de l’ajuntament i del deute. Rebutjarem el pagament de la part del deute o dels interessos que es demostri il·legítima.
 • Establirem el 0,7% del pressupost destinat a la cooperació internacional i la cultura de pau.
 • Declararem l’Ajuntament insubmís i oposat al TTIP reclamant la suspensió de les negociacions del tractat, defensant d’aquesta manera els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social.

Comerç local i de productes de proximitat, davant de les grans multinacionals

 • Rebutjarem la instal·lació de noves grans superfícies comercials.
 • Fomentarem la cooperació entre els comerços de barri per implementar nous serveis: repartiment, comanda electrònica, màrqueting, etc.
 • Farem del mercat municipal l’impulsor del producte de Km 0 i ecològic.
 • Potenciarem els mercats estables, els estacionals, les fires artesanes i de productes ecològics i de proximitat, així com els mercats col·laboradors d’intercanvis.
 • Explorarem mesures per recuperar l’activitat comercial dels locals buits.
 • Potenciarem la implantació d’una moneda social paral·lela per afavorir el consum en el comerç local.

Aposta per nous sectors econòmics sense oblidar els existents

 • Fomentarem la creació de cooperatives com a forma d’auto ocupació i de renovació del model econòmic.
 • Crearem una borsa de lloguer de locals comercials i industrials buits recolzada per l’ajuntament.
 • Promocionarem i donarem suport a projectes com: banc del temps, banca ètica, cooperatives de consum, i xarxes d’intercanvi solidari.
 • Reforçarem els sectors tradicionals de l’economia d’Igualada, amb la redacció d’un pla fet amb la participació dels sectors econòmics, socials i institucionals implicats.
 • Apostarem per nous sectors econòmics: com són els de les noves tecnologies, l’economia verda, la indústria creativa i cultural, i el turisme.
 • Realitzarem plans integrals de rehabilitació del parc d’habitatges amb mesures d’ecoeficiència i millora de l’accessibilitat als habitatges amb l’objectiu de crear ocupació.
 • Proposarem mesures d’eficiència energètica de les empreses per incrementar la seva competitivitat.
 • Potenciarem en coordinació amb els altres municipis de la Conca d’Òdena, la nostra capacitat d’atracció turística, basada en el patrimoni arquitectònic, industrial i natural, i en la rica oferta de serveis com a capital d’un territori encara poc conegut.

Garantir el dret a l’ocupació i la formació permanent

 • Impulsarem plans d’orientació i assessorament laboral per adolescents i joves.
 • Vetllarem per què tots els alumnes que acaben l’ESO, amb títol o sense, tinguin un lloc on continuar la seva formació.
 • Treballarem per ampliar l’oferta de cicles formatius i la implicació de les empreses locals per potenciar les pràctiques i la nova contractació.
 • Aprofitarem la nova ubicació de l’escola d’adults per crear un centre obert que actuï com a lloc de referència per a la incorporació als estudis de les persones que ho desitgin.
 • Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de treball i formació.
 • Posarem en marxa un pla d’emergència contra l’atur, amb la dotació d’un fons d’un milió d’euros cada any per finançar plans d’ocupació, diversificant les feines i amb especial atenció a l’atur de les dones.
 • Fomentarem el finançament a les noves iniciatives a través de microcrèdits.
 • Promourem la consecució d’un acord marc per a l’ocupació de qualitat amb els agents econòmics i socials.
 • Promourem el treball conjunt amb els ajuntaments de la Conca d’Òdena i la comarca per elaborar un pla de reindustrialització.
 • Vetllarem per l’aprofitament dels polígons industrials existents a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena d’una forma coordinada.

Equitat, reequilibri, lluita contra l’exclusió social

Contra la pobresa i l’exclusió, per una ciutat inclusiva que lluita contra la discriminació i per la justícia social

 • Reforçar el treball en xarxa entre l’ajuntament i les entitats que actuen contra la pobresa i l’exclusió social.
 • Dotarem pressupostàriament un fons contra la pobresa per garantir els drets bàsics com l’alimentació, l’habitatge, els subministraments essencials, l’educació i l’ocupació.
 • Garantirem l’aplicació del dret a l’accés als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat, mentre duri aquesta situació, i com a mínim durant 3 anys.
 • Implantarem la tarifació social que estableixi la progressivitat en qualsevol de les quotes (taxes) dels serveis municipals com a garantia d’equitat i d’universalitat en el seu accés. És a dir, pagar qualsevol servei municipal segons la renda.
 • Modificarem el calendari fiscal per adequar-lo a les dificultats econòmiques (cobrarem els impostos i les taxes municipals a finals de juny).
 • Estudiarem sistemes que possibilitin la realització de tasques de caràcter social (serveis a la comunitat) pel pagament de taxes i altres obligacions municipals que no es puguin satisfer per motius de situacions personals o familiars desfavorides.
 • Crearem un fons municipal per aplicar mesures excepcionals per a famílies en risc d’exclusió social per bonificar el pagament de l’impost de béns immobles (IBI) mentre duri la seva situació d’emergència social.
 • Ampliarem la dotació de persones als serveis socials municipals i assegurarem l’atenció ininterrompuda durant tot l’any mentre durin els efectes socials de la crisi econòmica que estem patint.
 • Millorarem la qualitat dels serveis dirigits al benestar i la cura de les persones (neteja, atenció a les persones, càtering a les escoles i serveis públics), i des de la perspectiva del bé comú definirem un pla d’actuació i de viabilitat a llarg termini de la seva gradual municipalització.

Ciutat lliure de desnonaments

 • Sancionarem els bancs que mantinguin pisos buits per tal d’estimular la seva sortida al mercat.
 • Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment. El dret a l’habitatge, un dret per tothom.
 • Inspeccionarem els habitatges de lloguer perquè reuneixin unes condicions de dignitat, i potenciarem la seva rehabilitació quan es dediquin a lloguer social, per ampliar el parc d’habitatges de lloguer.
 • Recuperarem les funcions de l’Oficina Local de l’Habitatge com a instrument per portar a terme polítiques per garantir el dret a l’habitatge tant a les famílies amb risc d’exclusió social com als joves, a preus adaptats al nivell dels ingressos i a les seves necessitats.

Desenvoluparem les polítiques de gènere amb actuacions transversals i integrals

 • Farem un pla per l’equitat de gènere que redefineixi les polítiques de gènere del municipi, que depengui d’alcaldia perquè tingui suport polític i capacitat d’incidir realment sobre les polítiques municipals, amb dotació pressupostària i elaborat amb la participació dels col·lectius i entitats de dones i de ciutadanes en general.
 • Prioritzarem amb aquest pla la promoció de polítiques transformadores per canviar els valors patriarcals i la prevenció de les violències. Algunes d’aquestes polítiques seran:
  • Un urbanisme amb perspectiva de gènere amb un pla d’usos de la ciutat en funció de les necessitats e les dones; detectar les zones on cal actuar perquè Igualada sigui una ciutat segura per a les dones.
  • La lluita contra les violències contra les dones.
  • La normalització dels diferents col·lectius LGTBI i de les diferents formes de viure la sexualitat: fomentarem la seva visibilització, la formació dels professionals implicats, la promoció de la salut i la no discriminació.
  • Especial atenció a les mesures contra la pobresa femenina, tant en referència a l’ocupació com a l’habitatge, amb especial atenció a mares joves, dones monoparentals que han perdut l’habitatge o dones grans amb pocs recursos.
  • Promoció de polítiques familiars orientades a garantir l’equitat de gènere, i flexibilització en el funcionament de les escoles bressol municipals per adequar-les tant a les necessitats de les famílies com al correcte desenvolupament de la infància.

Promourem la cohesió mitjançant la cultura, l’educació, l’esport i el lleure.

 • Donarem suport a les entitats, associacions i plataformes ciutadanes que fomenten la cohesió, la igualtat i la participació. I promourem la creació d’un observatori independent per fer-les costat.
 • Promourem el desenvolupament de projectes de convivència intercultural, afavorint la relació i el coneixement entre entitats i col·lectius.
 • Plantejarem mesures per garantir que les diferents propostes culturals promoguin l’extensió, la implicació i la integració de diferents col·lectius.
 • Farem de l’Institut Municipal de Cultura un espai de participació, trobada i intercanvi de les iniciatives culturals i dels creadors amb una visió oberta a noves tendències i plural.
 • Farem de l’accés de tothom als serveis culturals, educatius (escola de música, escolar d’art, etc.) i esportius una prioritat del govern municipal, sense detriment de la qualitat del servei.
 • Treballarem amb les diferents entitats dedicades a l’educació no formal (lleure, esplai, gent gran…) per estendre-les a col·lectius que fins ara han quedat fora de les seves activitats.
 • Farem de la cultura popular i les arts al carrer una eina d’inclusió i cohesió social.
 • Treballarem perquè les festes de barri, patronals i la festa major siguin l’expressió de la diversitat i de la riquesa d’una ciutat oberta, i siguin compartides i participades pel conjunt de la ciutadania.
 • Millorarem les instal·lacions educatives públiques per assegurar-ne la qualitat i el seu ús social fora de l’horari escolar, utilitzant els equipaments esportius per a la pràctica d’activitats de lleure i d’esport d’oci.
 • Vetllarem per una escolarització equilibrada en tots els centres sostinguts amb fons públics.
 • Recuperarem i consolidarem l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) com a eina catalitzadora de tots els recursos formatius de la ciutat i amb participació activa en la garantia d’equitat en el procés d’admissió i en l’accés a ajuts per a l’escolarització.
 • Enfortirem la participació de la comunitat educativa i la ciutadania en l’educació, promovent projectes compartits de millora de la vida de les escoles.
 • Garantirem la cobertura de les demandes de menjador escolar i de materials didàctics sense discriminacions.
 • Treballarem per garantir l’accés de tots els infants a les escoles bressol municipals.
 • Vetllarem per la qualitat del menjador escolar, tant des del punt de vista d’una dieta equilibrada, com del seu paper educatiu.
 • Fomentarem el civisme fent campanyes amb les entitats esportives, escolars, veïnals i culturals.
 • Fomentarem l’esport en l’edat escolar, transcendint els Jocs Escolars competitius, amb una oferta àmplia de pràctica esportiva i programes integrats d’esport i lleure.
 • Fomentarem la pràctica de l’esport en totes les etapes amb especial atenció als moments en què aquesta pràctica s’abandona (adolescència – joventut, i maduresa).
 • Treballarem per compatibilitzar els horaris dels diversos equipaments públics per facilitar la participació i el desenvolupament correcte dels diversos temps de vida, des de l’estudi al lleure.
 • Farem de Cal Badia un casal jove autogestionat, afavorint la participació d’entitats i col·lectius diversos.
 • Elaborarem i aprovarem el Pla Local de Seguretat, amb els plans específics de seguretat ciutadana i seguretat viària, fets amb participació social i amb la perspectiva d’un model de seguretat de proximitat i de gènere.
 • Farem evolucionar el model de seguretat pública, basada en l’autoritat, cap a un model que situa al bell mig la defensa i garantia dels drets de les persones.

Per una ciutat saludable, sostenible i equilibrada

 • Fomentarem la mobilitat sostenible i segura prioritzant en primer lloc les persones amb mobilitat reduïda, i en segon lloc els vianants i les bicicletes.
 • Treballarem per aconseguir un camí segur i ampli, no contaminat, diferent de la via per on circulen els vehicles, que millori la comunicació entre els diferents barris.
 • Racionalitzarem el transport públic i regularem les zones blanques perquè la gent no hagi de dependre tant del transport privat.
 • Fomentarem la reducció dels contaminants i el soroll per crear un entorn urbà més saludable.
 • Promourem la formació d’un organisme municipal o mancomunat per l’autosuficiència i eficiència energètica, per promoure una nova cultura de l’energia basada en l’eficiència i l’estalvi. Aquest organisme treballarà per l’eficiència i rehabilitació d’edificis del sector públic, domèstic, industrial, agropecuari, serveis i comercial.
 • Prioritzarem la contractació d’empreses que subministren energies renovables.
 • Realitzarem ecoauditories en tots els àmbits i instal·lacions de l’activitat municipal, especialment als edificis que depenen de l’Ajuntament, i actuarem en conseqüència amb els resultats de les mateixes.
 • Instal·larem panells solars fotovoltaics i tèrmics en tots els edificis municipals.
 • Desenvoluparem campanyes de sensibilització i conscienciació per a la reducció del consum i el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, arribant a tots els col·lectius del municipi.
 • Incentivarem fiscalment els vehicles elèctrics.
 • Elaborarem una ordenança d’estalvi i ús eficient de l’aigua.
 • Impulsarem campanyes de forment de l’ús de l’aigua d’aixeta per reduir el consum d’envasos.
 • Utilitzarem criteris de “xerojardineria” (jardins de baix consum d’aigua) en parcs i jardins públics.
 • Vetllarem per la participació ciutadana en la millora de la salut, mitjançant els consells municipals de salut.
 • Promourem grups d’ajuda mútua per afrontar problemes comuns i afavorir la conciliació laboral i familiar de les persones.
 • Acostarem el col·lectiu jove als serveis d’assessorament de salut: els drets sexuals i reproductius per tal de gaudir d’una salut sexual i afectiva saludable.
 • Vetllarem per una assistència sanitària pública de qualitat per a tothom. Treballarem per garantir la rendició de comptes, la transparència, la qualitat i l’equitat.
 • Fomentarem la conducta responsable i cívica de les persones que tenen animals.
 • Treballarem per aconseguir una gestió veritablement eficaç dels residus i la conscienciació de la població: REDUIR, RECICLAR, REUTILITZAR.
 • Implantarem el carnet d’usuari de la deixalleria (fixa i mòbil), de manera que la utilització d’aquest servei municipal reverteixi en la reducció del rebut de les escombraries.
 • Potenciarem el banc d’intercanvi de productes de segona mà i crearem un punt de recollida específic per a aquest banc a la deixalleria municipal.
 • Avaluarem, modificarem i millorarem els processos de generació, gestió i recollida de residus.
 • Demanarem que, un cop acabada la millora del barri de Sant Agustí, la Generalitat mantingui el programa, per actuar en altres zones de la ciutat.
 • Promourem la millora i el manteniment dels valors paisatgístics i patrimonials que conformen les imatges d’Igualada, especialment la zona del Rec.
 • Treballarem coordinadament amb els municipis de la Conca d’Òdena i de la comarca per mantenir i millorar els espais naturals que ens envolten i fomentarem el seu ús ciutadà.
 • Ampliarem i reorientarem la promoció i la gestió dels horts urbans, prioritzant l’atenció a les persones en risc d’exclusió social.

Participació i transparència

Participació

 • Recuperarem els consells de districte (barris) i sectorials, que siguin oberts, consultius i vinculants; fent-ne una implantació progressiva, canalitzant-los en assemblees periòdiques i fent que, a mig i llarg termini, les decisions a la ciutat es prenguin de baix cap a dalt.
 • Proposarem referèndums municipals (amb suport d’experts) en temes que afectin la ciutadania, amb resultat vinculant.
 • Crearem el mecanisme d’Iniciatives Legislatives Municipals, permetent fomentar i desenvolupar propostes i projectes a petició dels veïns i veïnes.
 • Potenciarem la utilització d’eines participatives presencials i digitals.
 • Publicarem el pressupost municipal en una versió resumida i entenedora, així com tot el detall per afavorir les auditories ciutadanes i les Iniciatives Legislatives Municipals.
 • Establirem mecanismes pels quals les iniciatives que suposin un percentatge significatiu dels pressupostos municipals hagin de ser referendades a través d’una consulta popular.
 • Posarem a disposició de la ciutadania un equip multidisciplinari de tècnics perquè les demandes ciutadanes puguin ser defensades a l’ajuntament (Advocacy Planning). Així, la ciutadania podrà participar activament en l’elaboració d’un nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).
 • Proposarem l’elaboració d’un nou Pla d’Actuació Municipal (PAM) planificat per barris, amb la participació de veïns i entitats.

Transparència

 • Implantarem una agenda oberta on s’expliquin totes les activitats públiques dels regidors i regidores (reunions, actes, etc.).
 • Farem públiques les contractacions que es facin a l’Ajuntament (de personal, obres i serveis amb empreses, manteniments, etc.).
 • Farem difusió en els mitjans de comunicació i xarxes dels continguts, dies i hores dels Plens Municipals. Els retransmetérem a través de la ràdio i televisió locals, així com per Internet en streaming.
 • Establirem mecanismes àgils per a l’accés de la ciutadania a les dades de caràcter públic que es generin en el funcionament diari del consistori.
 • Fomentarem la creació de mitjans lliures, cooperatius i autogestionats, essencials per a la fiscalització i transparència de l’Ajuntament, facilitant l’accés a informació interna i externa.
 • Crearem l’Oficina Municipal de Transparència com eina d’accés a qualsevol document de l’Ajuntament, amb la publicació a la web de l’Ajuntament com un canal complementari.
 • Crearem l’Oficina d’Atenció del Districte (Barri), atesa pel conseller o consellera de districte, com a canals de comunicació directa entre els veïns i veïnes i el govern municipal, complementària a les assemblees dels diferents Consells.

Programari lliure

 • Elaborarem un projecte d’implementació progressiva de programari lliure a l’Ajuntament i fomentarem del seu ús, per estalvi en despesa pública sense perjudicar els serveis públics.
 • Utilitzarem estàndards oberts, necessaris per garantir la privacitat de les persones i la interacció entre els sistemes públics, sota els criteris més estrictes de seguretat i protecció de les dades de totes les persones.
 • Auditarem la infraestructura tecnològica de l’ajuntament, programari utilitzat, maquinari-hardware en explotació, xarxa de comunicacions, perfil d’usuaris, potestats a les quals cal donar compliment i competències associades a la relació de llocs de treball.

Dret a decidir i procés constituent català

 • Donarem suport a l’exercici del dret a decidir i a un procés constituent català.

DECIDINT-HO TOT, DECIDIM IGUALADA