Decidim Igualada ha presentat un parell d’al·legacions als pressupostos municipals per tal d’incrementar la partida d’Ajuts Sociofamiliars i crear una d’addicional, per a desenvolupar polítiques de tarifació social sobre taxes i preus públics. Amb la idea que l’Ajuntament no fa prou per la ciutadania, però amb esperit constructiu, la plataforma de confluència local demana que ja és hora d’introduir la progressivitat i anuncia que realitzarà més aportacions a les ordenances fiscals per rebaixar la pressió fiscal sobre els col·lectius més vulnerables.

Concretament, Decidim Igualada demana augmentar en 50.000€ la partida en concepte d’Ajuts Sociofamiliars, i dotar el pressupost d’una partida addicional de 100.000€ anuals per aplicar polítiques de tarifació social sobre taxes i preus públics per fer-los progressius segons renda.

La plataforma de progrés va presentar les al·legacions el dilluns dia 16, el mateix abans que el ple de l’Ajuntament aprovava una segona convocatòria de subvencions per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de domicilis d’unitats familiars de majors de 65 anys o pensionistes.

Decidim Igualada també va votar a favor de la iniciativa, que considera igualment insuficient. El seu portaveu, Dario Castañé, explica que “en primer lloc, estan restringides a un petit subconjunt dels casos previstos per la llei, això fa que siguin insuficients comparant-ho amb les possibilitats que tenim, i molt més tenint en compte que s’haurien de generalitzar per ajudar a fer front als impostos municipals a tothom que ho necessiti”.

Castañé continua que “en segon lloc, el fet de necessitar una segona convocatòria ens hauria de fer pensar que existeix algun problema subjacent, sigui un de comunicació per arribar a les persones que ho necessiten o que, com ja hem esmentat, estan massa restringides i s’està deixant gent que, tot i no ser major de 65 anys o família monoparental, també té dificultats per fer front a l’IBI i altres impostos”.

Per això, Castañé confirma que les al·legacions presentades “seran seguides per una bateria d’al·legacions a les ordenances fiscals, que les desenvoluparan, encaminades en la línia de generalitzar els ajuts per fer front als impostos municipals, no només l’IBI, a les persones que no puguin fer-ho; introduir la progressivitat en les taxes i preus públics; i rebaixar la pressió fiscal”.

El portaveu de Decidim, recorda les paraules de l’alcalde Marc Castells, fa any i mig, que deia que en un futur pròxim es podria. “Bé, sembla que tenim conceptes diferents de “pròxim” perquè en any i mig ha tingut oportunitats per a reduir-la i no ho ha fet”, li retreu.