Aquests són els 18 punts del nostre programa marc.

Economia del bé comú

L’economia municipal al servei de les persones

 1. Promourem la remunicipalització dels serveis públics com un pas en la universalització i equitat dels subministraments bàsics. En els casos de concessions a llarg termini on no sigui possible la reversió, incrementarem el control públic i la fiscalització de la gestió i inclourem clàusules ambientals i socials.
 2. Modificarem el sistema de contractació pública afavorint  les empreses amb valors socials, ètics i ambientals.

Aposta per nous sectors econòmics sense oblidar els existents

 1. Fomentarem la creació de cooperatives com a formad’autoocupació i  de renovació del model econòmic
 2. Fomentarem i donarem suport a projectes com: banc del temps, banca ètica i cooperatives de consum, xarxes d’intercanvi solidari, moneda social, consum agroecològic, projectes comunitaris socioeducatius i altres tipus d’accions comunitàries.
 3. Reforçarem els sectors tradicionals de l’economia d’Igualada, i apostarem per nous sectors econòmics: noves tecnologies, economia verda, cultura, turisme,…

Equitat, reequilibri, lluita contra l’exclusió social

Tarifació social

 1. Implantarem la tarifació social que estableixi la progressivitat en qualsevol contribució ciutadana als serveis municipals com a garantia d’equitat i accessibilitat.

El dret a l’habitatge, un dret per tothom. Ciutat lliure de desnonaments   

 1. Sancionarem els bancs que mantinguin pisos buits per tal d’estimular la seva sortida al mercat. Aplicarem un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment.

Per un model urbà saludable, sostenible i equilibrat

 1. Fomentarem la mobilitat sostenible: millorarem el transport públic, impulsarem l’ús de la bicicleta, incentivarem fiscalment els vehicles elèctrics, regularem les zones blanques.
 2. Millorarem la mobilitat de les persones: prioritzarem les necessitats de les persones de mobilitat reduïda  i planificarem i impulsarem els projectes de camí segur.
 3. Vetllarem per la participació ciutadana en la millora de la salut, mitjançant els consells municipals de salut.
 4. Avaluarem, modificarem i millorarem els processos de generació, gestió i recollida de residus.
 5. Posarem a disposició de la ciutadania un o més tècnicsurbanístics perquè les demandes ciutadanes puguin serdefensades tècnicament a l’ajuntament (Advocacy Planning). D’aquesta manera la gent podrà participar en l’elaboració d’un nou POUM.

Per una cultura de la pau, una ciutat inclusiva que lluita contra la discriminació i la violència

 1. Donarem suport a les entitats, associacions i plataformes ciutadanes que fomenten la cohesió, la igualtat i la participació. I promourem la creació d’un observatori independent per recolzar-les.
 2. Crearem un grup de treball contra la pobresa i un fons municipal per garantir el drets bàsics com l’alimentació, la vivenda, els subministraments essencials, l’educació i la ocupació.
 3. Promourem la cohesió mitjançant la  cultura, l’educació, l’esport i el lleure.

Participació i transparència

El control de la ciutadania en la presa de decisions

 1. Implantarem sistemes de participació i consultes a la ciutadania (Opendata), amb el compromís de sotmetre a referèndum els temes bàsics municipals, com ara el POUM.
 2. Crearem un portal de transparència municipal que inclogui l’auditoria del deute, l’agenda dels regidors i regidores, les contractacions, …
 3. Regularem la possibilitat d’intercanviar tasques socials pel pagament de serveis, taxes i obligacions municipals.

Suport a l’exercici del dret a decidir  i  a un procés constituent català.