Governar obeint. Codi d’ètica política

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes d’obligat compliment per part de les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació. Neix amb la finalitat d’assegurar una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania, que ofereixi mecanismes eficaços democràtics i populars de transparència en el finançament i rendició de comptes, així com espais reals de participació i decisió ciutadana en els afers públics.

També planteja diversos compromisos i mesures l’objectiu dels quals és garantir que tothom pugui dedicar el temps necessari a la gestió política i a les funcions públiques. Alhora, pretén acabar amb els privilegis dels quals ha gaudit durant molts anys bona part de la classe política i que han provocat un greu allunyament de la ciutadania.

Aquest compromís d’ètica política parteix de la confiança i el compromís que aquesta candidatura manté amb les persones que ocuparan un càrrec de responsabilitat pública, i representa un mecanisme tant de suport com de supervisió i control de la seva tasca.

Les persones que ocupin càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica política es comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes legals necessaris perquè aquests principis ètics es converteixin en norma obligatòria per tothom a l’administració municipal.

Aquest codi ètic vol ser flexible, dinàmic i concís. La candidatura treballarà en un reglament que concreti i faci operatius els principis del codi ètic. Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones de la candidatura que ocupin càrrecs electes, de lliure designació i gerencials, tant de l’Ajuntament d’Igualada com de les altres institucions comarcals i supramunicipals —públiques i semipúbliques— en què l’Ajuntament té participació financera i en els espais de presa de decisions.

Totes aquestes persones es comprometen a defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional de la nostra societat.

Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes

1.1 Defensar el contingut del programa polític de la candidatura i actuar com a representants obligats a seguir les decisions preses en el marc dels processos democràtics que fixi la candidatura oberts a tota la població, potenciant els processos de participaciót telemàtica  tot promovent la coresponsabilitat política de tots i totes.

1.2 Fer públiques les seves agendes per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten. Es faran públics també els ordres del dia i les actes de les reunions.

1.3 Facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d’interessos i l’elaboració d’auditories ciutadanes. En el mateix format que es faci en prendre possessió o cessament a l’Ajuntament. Aquest compromís s’estendrà fins als tres anys següents a la seva sortida de la funció pública.

1.4 Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.

1.5 Retre comptes de les actuacions dels representants davant de la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics, i oberts a tothom. La informació es presentarà sempre en un format de dades obertes (open data) que permeti treballar-la i de forma comprensible. 

1.6 Acceptar la censura (i revocació, si s’escau) de regidors/es i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa. Per fer això possible, s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per tal de garantir una aplicació correcta i honesta d’aquest principi.

1.7 No accedir durant un període mínim de cinc anys a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades o supervisades per l’Ajuntament, o que hagin estat beneficiàries d’un contracte municipal, dins l’àmbit i/o sector en què ha desenvolupat la seva funció representativa. En cap cas se n’ocuparan càrrecs als consells d’administració.

1.8 Mantenir un contacte habitual amb col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantir l’espai necessari a les seves agendes per atendre’ls i donar respostes a les seves propostes, i tenir presents, a l’hora de prendre decisions, els informes de les persones de l’administració que treballen amb aquests col·lectius.

1.9 Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat, districtes o barris tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat. Totes les persones que ocupin càrrecs electes i de designació es comprometen a impulsar i donar suport a totes les iniciatives ciutadanes, proposades a través del marc legal vigent o en el marc de la candidatura (a escala de barri, districte o ciutat).

Finançament, transparència i gestió de les despeses

La candidatura es compromet a:

2.1 Ser transparent en la seva gestió i publicar de forma desagregada totes les dades referents als ingressos i despeses, les quals gestionarà en comptes d’entitats d’economia social i solidària.

2.2. Renunciar explícitament als crèdits bancaris i a les donacions de particulars. La candidatura tindrà el compromís explícit de treballar amb institucions de banca ètica per garantir la independència i la coherència amb el seu programa.

2.3 Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.

2.4 Fomentar el micromecenatge finalista, és a dir, el petit mecenatge destinat a accions i

2.5 No utilitzar per finançar-se fundacions o entitats jurídiques els recursos i mecanismes dels quals siguin poc transparents, o que tinguin objectius diferents als de la candidatura.

2.6 Introduir sancions efectives en cas de finançament irregular.

Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció

Les persones amb càrrecs electes, gerencials i de lliure designació es comprometen a:

3.1 Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un tracte de favor.

3.2 No duplicar càrrecs a les institucions, tret d’aquells vinculats a la seva condició de regidor/a.

3.3 No duplicar sous ni cobrar remuneracions addicionals per assistir a reunions si es cobra un sou.

3.4 Establir un sou màxim equivalent a 2 vegades el sou més baix de l’ajuntament com a salari net mensual, incloent dietes, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions  dignes per exercir les responsabilitats i funcions que suposa el càrrec  assumit. El sou serà variable també en funció de les responsabilitats.

3.5 Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives.

3.6 Comprometre’s a la renúncia o el cessament de forma immediata en tots els càrrecs, davant la imputació judicial de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics, ja sigui en interès propi o per afavorir terceres persones. Aquest compromís també s’estendrà a casos d’imputació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.

3.7 Fer un bon traspàs d’informació i de coneixement (sense remuneració) seguint un protocol acordat en el marc de la candidatura.

La candidatura es compromet a:

3.8 A facilitar la conciliació entre la vida laboral i la política.

3.9 Desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida familiar i la vida política